به اطرافت نگاه کن
کودک به آسمان نگاه کرد..
خندید..
 هواپیمای پرنده در آسمان را نشانه رفت وبه پروازش خیره شد
وبازهم خندید..
حال به انتقام همه ی آن نشانه رفتن ها
هواپیما اورا نشانه میرود