دریاب،جوانی ات را

پیری فراخواهدرسید..

آنچه در آینده میخواهی حالا به دنبال آن باش..