شکرنعمت لازم است...

لازم است..

شکرنعمت را می گویم

نعمت را اگر شکر نکردی،

ازتو خواهندگرفت به کس دیگرش خواهند داد