وطن،رهاکردنی نیست
به قول شاعرفلسطین(محموددرویش):
ازتمام بندرگاه هایش راندند
زیبای کوچکش راربودند
وگفتند:توسارقی!