بزرگتر که شوی،بهتر می شود...

شما برایشان کابوسید

حتی کودکانتان هم آنان را می آزارند

تا شمایید..

آنان خواب راحت بر چشم نخواهند دید

بمانیدوبجنگیدوپیروز شوید

وشما پیروزید..