به اطرافت نگاه کن...

کودک برای کودکی است..

زمان کودکی که برود

کودک دیگر کودکی نخواهد کرد

کودکی که کودکی نکند

بزرگی هم نخواهد کردو

وبزرگی که..