راه روشن است...

همه ی ما مصطفی هستیم..

راه ما،راه روشن است

همین