خدایا مارضای تراولقای ترابرخوشی دنیا ترجیح میدهیم...
(شهیدسعیدچشم به راه)