زندگی را هم ازاو باید خواست...

خسته می شویم و

باز به این دروآن درمیزنیم

توکل نمیکنیم و

باز ازدنیا گله میکنیم

غافلیم ازاینکه

اوبخواهد،میشود..