خیلیدور،خیلی نزدیک...

فرارخواهم کرد

پشت سرم را فراموش،

باز فرارخواهم کرد

هرچه دورتر میشوم

نزدیکتر خواهم شد..

آنانکه کربلاراشناخته اند

به قصه مرگشان لبخند زده اند..