وآن دم دیگر هیچ ام ...
تقدیم به
amirsadr.blog.ir
یعنی
حدیث صدر