ما میرویم...

یادمان باشد

کره زمین صرفا مکانی موقت برای آموزش وتعلیم

ماست..