مزه را...

امام اول شیعیان فرمودند:

همانا من شوخی می کنم واهل مزاح هستم

اما حرف باطل وبیهوده نمی گویم..