فرصت زیاد است...

برای جدایی فرصت زیاد است؛

ماندن را تمرین کن..