مستور مینویسه،میگه...

نام کتابی است

از مصطفی مستور..

خوندش خوبه

فک کنم..