به اوج خواهم رفت . . .

این خدای من است،

که نباشد؛

نیستم..