ما متوهم هستیم...

لحظه ای تامل کن،

از بیرون به خود نگاه کن،

زیبایی تو در ظاهر توست؟!

پس خودت چه می شوی..