اینجا.تبریز.شهرشهریار

ومن دانشجوی دانشگاه هنرتبریز

وعذرخواهی از همه کسایی که پیگیر کارهای من بودن

ایشالله خداکمک کنه جبران کنم... یا مولا علی، مدد