روشن

مسیرمان تمام شدنی نیست،

این تازه اول راه است. .