کتاب گرافی

امام صادق(ع):

هرکس مادرم فاطمه را آن طور که باید،

بشناسد

لیلٍۀ القدر

راشناخته است.