من سید علی میرسعیدی
بایدبدانیم
دشمن حمله میکنه اما
ما مقاومت خواهیم کرد
روزی به زودی اورا شکست خواهیم داد
واین وعده ی خدا است به مومنان
که

ان حزب الله هم الغالبون